Hızlı İletişim Formu

Yabancı Şirkete Türkiye de Şube Açma (tıklayınız)

Döviz Durumu
  Alış Satış
$ USD 32.8805
32.9398
€ EURO 35.7444
35.8088
¥ JPY 21.0089
21.1480
£ GBP 42.3905
42.6115
--counter--
Çalışma Oturma İzni

YURT DIŞI ŞİRKETLERİN TÜRKİYE DE ŞUBE AÇMASI

Ticari işletme ilgili kanun hükümleri;

MADDE 10 – (1) Türk Ticaret Kanununun 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen Bakanlar Kurulu kararı çıkarılıncaya kadar yürürlükte bulunan düzenlemeler uygulanır.

 MADDE 12 – (1) Merkezleri Türkiye dışında bulunan bir ticarî işletmenin veya ticaret şirketinin şubesinin Türkiye’de tescil edilebilmesi için, merkez işletmenin bulunduğu kaynak ülke hukukunun, işletmeler ile ticaret şirketlerinin türlerine göre şubelerinin tescilinde aradığı şartların gerçekleşmiş olması gerekir.

Ayrıca, kaynak ülkede tescil için ibrazı gerekli tüm belgeler ile şirketin sözleşmesinin, anonim şirketlerde esas sözleşmenin onaylı suretleri,  Türkiye’de tescili yapacak ticaret sicili müdürlüğüne verilir.

Bundan başka, şube unvanı, adresi, şubeye ayrılmış sermaye tutarı, şubeyi mahkemeler dahil, özel kuruluşlar ve kamu kuruluşları nezdinde tam yetkili olarak temsil edecek kişi veya kişilerin adları, merkez işletmenin türü, işletme konusu, sermayesinin türü ve tutarı, sicil numarası, internet sitesi, tâbi olduğu hukuk, Avrupa Birliği üyesi olup olmadığı bilgileri ilgili ticaret sicili müdürlüğüne bir beyanname ile bildirilir ve gerekli belgeler eklenir. Tescil edilecek hususlarla şubenin tesciline ilişkin ayrıntılı düzenleme Türk Ticaret Kanununun 26 ncı maddesine göre çıkarılacak yönetmelikte yapılır. (1)

Ticaret Sicili Müdürlüğüne kaydolma
Bir şubenin tescili için, ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğüne aşağıdaki belgelerle birlikte bir dilekçe gönderilmelidir:

  Şube Açma
Dilekçe (şirket kaşesinin altında bir imza yetkilisi veya vekilinin imzası bulunmalıdır; vekil tarafından imzalanması halinde vekâletnamenin aslı veya noter nüshası da dilekçeye eklenmelidir)

 • Ana şirketin yetkili makamının şube açma kararı

a) Şirketin unvanı
b) Kuruluş tarihi
c) Uyruğu
d) Sermayesi
e) Türkiye vekilinin adı, soyadı, adresi ve uyruğu
f) Vekilin Türkiye sınırları dahilinde yapacağı işlerde kanun ve mevzuat hükümlerine uyacağına yönelik taahhüt
g) Şubenin adresi
h) Şubenin faaliyet konusu
ı) Şubenin sermayesi

 • Ana şirketin ana sözleşmesinin tasdikli aslı
 • Ana şirketin faaliyet belgesi veya ana şirketin sicilini ve mevcut durumunu gösteren herhangi bir eşdeğer belge (Şirketin nerede, ne zaman ve hangi devletin kanunlarına göre kurulduğuna ilişkin kayıtları içeren kuruluş evrakı ile halen faaliyetini sürdürdüğüne dair faaliyet belgesi (asıl ve tercüme edilmiş bir nüsha olarak)
 • Ana şirket tarafından mukim temsilcisi lehine tam temsil ve ilzam yetkisinin verildiğini gösteren vekâletname
 • Kuruluş beyanının 3 nüshası (ilgili alanlar yetkili şahıs tarafından doldurulmalı ve imzalanmalıdır
 • Türkiye´deki temsilciyi belirten vekâletnamenin iki nüshası (Türkiye vekilinin vekaletnamesi (ihtiyaç duyulacak diğer hususların yanında, özellikle aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde asıl ve tercüme ikişer nüsha olarak)
  a) Şirket ana sözleşmesinde gösterilmiş olan işlemleri yerine getirme
  b) Şirketi temsil etme
  c) Şirket adına yapılacak işlerden doğacak davalarda şirketi davacı, davalı ve üçüncü şahıs sıfatı ile tüm mahkemelerde temsil etme
  d) Türkiye’den geçici olarak ayrılması durumunda, sahip olduğu yetkilerle vekil tayin etme
  e) Merkez şubeye bağlı olarak açılacak tâlî şubelere vekil tayin etme konularında yetkili bulunduğunun belirtilmesi)
 • Şube temsilcisinin Türk vatandaşı olması durumunda nüfus cüzdanının noter tasdikli nüshası. Aksi halde yetkili temsilci pasaportunun noter tasdikli Türkçe tercümesi
 • Şube temsilcisinin şube adı altındaki imza beyannamelerinin iki nüshası
 • Bir taahhüt mektubu (yetkili şahıs tarafından imzalanmalıdır)
 • Ticaret Sicili Müdürlüğünden alınacak bir Ticaret Müdürlüğü Beyan Formu (şube temsilcilerinin fotoğraflarını içeren)

Türkiye dışında düzenlenecek ve imzalanacak tüm gerekli belgelerin noter tasdikli ve apostilli olması veya düzenlendikleri Türk konsolosluğunca onaylanması gerekmektedir. Düzenlenen, noter tasdiki yapılan ve apostillenen asıl belgelerin resmi tercümeleri gerçekleştirilmeli ve Türkiye´de bir noter tarafından tasdiklenmelidir.

Registering in to registry of commerce:

In order to register a branch office, following documents should be sent to provincial trade directorate with petition:

Opening a branch:

Petition (the company stamp should be signed by the man in charge or his deputy, if signed by the deputy, the original copy of the trust deed or the notary copy should be added to the petition)

 -          Company Official’s decision of opening a branch

a)    Corporate Name

b)    Date of establishment

c)    Nationality

d)    Producers Capital

e)    Name, surname, adress and the nationality of the Deputy in Turkey

f)     An undertaking stating that the Deputy will obey the laws and regulations of Turkey during the bussiness held in the borders of Turkey.

g)    The adress of the branch

h)   Fields of activity

i)     Capital of the branch

-          The main company’s certified main articles of assocation

-          The main company’s operating certificate or an equivalent document (the establishment documents stating the records of when, where and according to which country’s laws the main company is established; the main documents and  translated copies)

-          The trust deed stating that the authority to represent the company and binding is given to the ministry resident

-          3 copies of the founding decleration ( the document should be filled and signed by the man in charge)

-          2 copies of the trust deed stating the representative in Turkey (mainly covering the followings, 1 original document and 1 copy)

 1. The fulfillment of the operations stated in the articles of incorporation
 2. Representing the Corporation
 3. Representing the company in any trial cases as complainant, defendant or third party if needed
 4. Delegate a substitute if leaving Turkey temporarily
 5. Certificate of authority stating a deputy should be designated if any subbraches will be opened

-          If the representative is Turkish Citizen, a  notarized copy of the national ID card. Otherwise, a notarized Turkish translated copy of the representative’s passport.

-          2 copies of the statement of signature of the representative under the company’s name.

-          A letter of engagement signed by the man in charge

-          A form of declaration taken from the registry of commerce (including the branch representatives photographs)

All the documents which will be prepared outside of Turkey should be notarized and apostilled or shold be approved by the Turkish Consulate of that country. All these documents should be translated into Turkish and notarized by a notary in Turkey.